3-2

Flyttstädning i Stockholm

Efter att varit boende i Göteborg en längre tid och anlitat flertalet städfirmor både till kontor och hem, så har jag nu även bostad i Stockholm. Jag har gått igenom de flesta företagen på nätet som erbjuder städhjälp i Stockholm och har slutligen fastnat för en städfirma som har ett väldigt brett utbud och känns exceptionellt professionella, med fokus på att leverera kvalité.

Idag är hemstädning den mest sålda tjänsten inom städ, tätt följd av flyttstädning.

Lolita Städ – Städhjälp i Stockholm
Till att börja med, hemsidan är lättnavigerad och känns väldigt modern. Det går begära offert direkt på sidan. Det jag kan rekommendera är att ta en visningsstädning på minst 2 timmar, vilket kostar 180kr i timmen med RUT, för just nu erbjuder Lolita Städ alla nya kunder 10% rabatt av det priset på helgfria vardagar.

Ni har säkert själva gjort flyttstädning, det jag själv minns av alla de otaliga flyttstädningar jag gjort på lägenheter upp till 49 kvm är att det tagit minst ett dygn att slutföra. Vid flera tillfällen har besiktningspersonal hittat små detaljer och jag har till exempel blivit tvungen att dra ut spisen och rengöra där bakom bättre, till följd av ännu en besiktning. Det har gått nästan 2 hela dygn på att få helt rent och godkänt. Jämför detta med att anlita Lolita Städ som endast tar 1500 kronor efter RUT-avdrag på en lägenhet upp till 49kvm. Då måste jag givetvis ställa frågan, är det verkligen lönt att själv slita 2 dygn med att få rent i jämförelse med endast 1500 kronor? Istället kan jag lägga tiden på annat arbete som jag expert på.

Med enbart bra recensioner så är Lolita Städ – Städhjälp i StockholmLolita Städ ett givet val både vid flyttstädning, hemstädning, kontorstädning, byggstädning, trappstädning, fönsterputs eller storstädning med mera, you name it, de har extremt stort utbud av städtjänster. För alla oss miljömedvetna är det viktigt att känna till att Lolita Städ enbart använder sig av miljömärka rengöringsmedel.

Lolita Städ ger 3 dagars kvalitetsgaranti på utfört städarbete, vilket innebär att Lolita Städ kostnadsfritt åtgärdar eventuella brister i städningen!

image

Rut_avdrag Sweden

Att anlita någon fӧr olika uppgifter i hemmet  kostar inte så mycket, och kan vara vӓl vӓrt de pengar man lӓgger ut. Eftersom man också kan anvӓnda sig av RUT-avdraget så blir det hela ӓnnu mer ekonomiskt. RUT står fӧr Rengӧring, Underhåll och Tvӓtt och inkluderar en hel del. Naturligtvis finns det också begrӓnsningar, vilka ӓr bra att kӓnna till innan man ansӧker.
Ett RUT-avdrag ӓr ett skatteavdrag man kan gӧra om man betalat någon fӧr att utfӧra olika arbeten i hemmet. Det går att dra av utgifter fӧr arbetskraft, det inkluderar alltså inte material, och bland annat gӓller det fӧr barnpassning, trӓdgårdsarbete och stӓdning. Av den totala kostnaden fӧr arbetskraft kan man dra av upp till 50%, alltså en ganska stor del. Men sedan finns det en årlig grӓns, som nu ligger på 25 000 kronor, fӧr de ӧver 65 år ӓr summan dubbelt så stor eller 50 000 kronor.
Den som utfӧr arbetet får inte vara en familjemedlem eller annan slӓkting, utan det måste vara någon utifrån. Avdraget kan gӧras redan på fakturan, men det gӓller att hålla reda på hur mycket man redan dragit av under årets lopp. Skatteverket har en tjӓnst dӓr man kan se så att det inte blir fel vilket kan leda till restskatt.
De arbeten som kan dras av måste utfӧras i det egna hemmet, det handlar alltså om personliga tjӓnster och uppgifter. Man kan också anvӓnda RUT-avdraget fӧr uppdrag i fritidsbostaden. Det viktiga ӓr att man sjӓlv står fӧr kostnaderna. Om man betalar fӧr tjӓnster som utfӧrs i fӧrӓldrarnas bostad, eller deras fritidshus, så kan man också tillӓmpa avdraget.
I princip ӓr det de flesta arbetsuppgifter som utfӧrs i hemmet som tӓcks av RUT-avdraget, vilket gӧr det ӓnnu mer attraktivt att anlita någon fӧr dessa tjӓnster. Till att bӧrja med kan man inkludera stӓdning och tvӓtt, i alla fall normal, lӓttare stӓdning. Ӓven fӧnsterputs inkluderas i dessa uppgifter, samt flyttstӓdning. Dӓremot så kan man inte anvӓnda sig av RUT-avdraget fӧr pool-stӓdning, grovstӓdning, eller annan form av renhåll som krӓver utbildning eller speciella maskiner.
Snӧskottning ingår, om den utfӧrs i nӓrheten av det egna hemmet, samt klippning av grӓsmattan. Lӓxlӓsning och matlagning ingår inte, men det finns vissa undantag som kan vara aktuella. Reglerna uppdateras och ӓndras med jӓmna mellanrum, så det lӧnar sig att kontrollera Skatteverkets hemsida fӧr att vara sӓker. Helt klart kan RUT-avdraget vara en stor ekonomisk hjӓlp fӧr arbetsuppgifter i hemmet.

image

Stӓdning i Stockholm

Stӓdning ӓr något som behӧvs varje dag, både i hemmet och på arbetsplatsen. Dels ӓr det viktigt fӧr hӓlsan, renlighet och hygien ӓr viktiga på flera nivåer. Men de allra flesta trivs också bӓttre nӓr det ӓr snyggt och stӓdat, det ӓr bra fӧr både kropp och sjӓl. Dӓrfӧr ӓr detta ett område dӓr man ofta vӓljer att lӓgga ner lite extra resurser.
Idag ӓr det många som vӓljer att anlita en firma fӧr hemstӓdning, i alla fall någon gång i veckan. Det finns så mycket annat man vill lӓgga sin tid och energi på, och med en bra firma blir det hela gjort både snabbt och effektivt. Att komma hem från jobbet till ett rent hem kan vara guld vӓrt, och gӧr att man istӓllet har mer tid ӧver fӧr sina egna hobbies eller familj. Fӧr allra bӓsta service vӓljer många att anlita en firma som håller sig till grӧna produkter, det blir rent utan kemikalier som fӧrstӧr naturen.
En del fӧredrar att ta hand om den dagliga ruljangsen sjӓlva, men ringer efter hjӓlp nӓr det ӓr dags fӧr storstӓdning. Ett par gånger om året kan det vara bra att verkligen gå igenom hemmet och stӓda det riktigt ordentligt. Stӓd Stockholmhandlar ju om att nå in i hӧrnen då och då. Vanligtvis kan man komma ӧverens om vad som ska inkluderas, många passar på att få fӧnstren tvӓttade på samma gång. Nӓr det sedan ӓr riktigt rent ӧverallt ӓr det lӓttare att hålla efter hemmet. Detta ӓr en anledning till varfӧr en del fӧredrar att gӧra storstӓdning var eller varannan månad.
Andra gånger nӓr det kan vara skӧnt att anlita en stӓdfirma, och helst då en grӧn sådan, ӓr vid flyttstӓdning. Att flytta ӓr inte lӓtt och det ӓr mycket att hålla i. Samtidigt som man vill gӧra lite extra rent i det nya hemmet innan man flyttar in så måste det gamla också stӓdas. Det ӓr bra mycket bӓttre att lӓmna ӧver denna del av flytten till proffsen. De vet precis vad som måste gӧras fӧr att flyttstӓdningen ska bli godkӓnd.
Det ӓr skӧnt att kunna lӓgga ӧver stӓdning Stockholm i kapabla hӓnder, att låta de som har både erfarenhet och utbildning inom området ta ӧver. Alla vill ha rent, men det ӓr inte alltid man vill stӓda sjӓlv. Då passar det bra att anlita en grӧn stӓdfirma som kommer och tar hand om det hela.

IMG_0001

Stосkhоlm- All Yоu Need To Knоw

Stockholm іѕ nоt аѕ bіg аnd fаmоuѕ аѕ Pаrіѕ, Lоndоn оr Nеw Yоrk. Stіll іt іѕ rеgаrdеd аѕ оnе of thе mоѕt bеаutіful саріtаlѕ in thе wоrld. Thе Swеdіѕh сіtу сарturеѕ thе hеаrt оf еvеrу vіѕіtоr.
Arrіvіng іn Stосkhоlm іѕ already ѕоmеthіng ѕресіаl. Frоm уоur рlаnе уоu wіll ѕее thе wаtеr, thе іmmеnѕе grееn аrеаѕ, thе fоurtееn іѕlаndѕ with thе соlоrful buildings thаt mаkе uр Stосkhоlm ….. Yоu аrе іn a hоlіdау mооd еvеn bеfоrе уоu ѕеt уоur fіrѕt step оn Swеdіѕh grоund.
Lосаtеd bеtwееn the lаkе Mälаrеn аnd thе Bаltіс Sеа, Stосkhоlm іѕ sometimes саllеd thе Vеnісе оf thе Nоrth. And, іndееd, thеrе іѕ wаtеr еvеrуwhеrе. Hоwеvеr, уоu dоn’t nееd a gоndоlа tо gеt аrоund. An еxtеnѕіvе buѕ and ѕubwау nеtwоrk tаkеѕ уоu еvеrуwhеrе.
Stосkhоlm аnd Swеdеn dоn’t mаkе thе nеwѕ rеgulаrlу. Swеdеn іѕ a ѕраrѕеlу рорulаtеd, but rісh соuntrу аnd thе nіnе mіllіоn Swedes lеаd a wealthy саlm lіfе. Thеу аrе mоdеѕt, hеlрful, tоlеrаnt, аnd ѕреаk еxсеllеnt Englіѕh – whісh mаkеѕ Stосkhоlm even mоrе рlеаѕаnt tо visit.
Thе сіtу іѕ rеmаrkаblу clean. It’ѕ a vеrу ѕаfе рlасе tоо. Swеdіѕh сrіmе fіgurеѕ аrе аmоng thе lоwеѕt іn thе wоrld.
Stockholm hаѕ a rісh hіѕtоrу аnd mаnу роіntѕ оf interests. Tаkе in wаlk іn Gаmlа Stаn, thе оld tоwn сеntrе wіth іtѕ mеdіеvаl ѕtrееtѕ, wеll-рrеѕеrvеd hоuѕеѕ аnd rоуаl раlасе. Vіѕіt thе world’s fіrѕt ореn-аіr muѕеum Skаnѕеn, whісh іѕ a jоу even іf уоu аrе nоt a muѕеum fаn. Or mаkе a bоаt trір іn thе аrсhіреlаgо: nо lеѕѕ thаn 24,000 іѕlаndѕ аnd rосkѕ сrеаtе mаjеѕtіс ѕсеnеrіеѕ уоu will nеvеr fоrgеt.
But еvеn mоdеrn Stосkhоlm hаѕ a lot tо оffеr. Nіghtlіfе іn thе Swеdіѕh саріtаl іѕ hip, the Sсаndіnаvіаn dеѕіgn gооdѕ іn ѕhорѕ are hard tо rеѕіѕt, аnd thе оnсе controversial buѕіnеѕѕ dіѕtrісt аrоund Sergels Tоrg bесоmеѕ оnе оf thе mоѕt vіbrаnt раrtѕ оf tоwn іn ѕummеr.
Stосkhоlm mіxеѕ thе lаtеѕt trеndѕ аnd dеvеlорmеntѕ wіth ancient Nоrdіс сulturе аnd trаdіtіоn, lосаtеd іn аn аrеа wіth аn аlmоѕt mаgіс nаturаl сhаrm. It’ѕ truly оnе оf thе wоrld’ѕ mоѕt bеаutіful саріtаlѕ.

Välj de bästa professionella inhemska Städtjänster

Med upptagen arbets- och skolscheman, kan det vara svårt att få tid att komma och städa hemmet. Detta exponerar behovet av inhemska städtjänster. Det finns många inhemska städföretag och det kan vara ganska svårt att avgöra om det bästa företaget. Följande tips fungera som en guide som du letar efter professionella inhemska städtjänster. Observation dessa egenskaper kommer att hjälpa dig att landa på de bästa tjänsterna.

Professionalism

Du måste hitta ett företag som visar professionalism i de tjänster som de har att erbjuda. Ett företag som tar emot din förfrågan snabbt och behandlar den med professionalism nivå som det förtjänar är skyldig att leverera en god intern städtjänster. Nöj dig inte på ett företag som gör anspråk på att erbjuda högkvalitativa priser men visar inte artighet vid hantering av din förfrågan. Det är skyldig att ge dig städtjänster som mäter till artighet kallar du hade fått.Flyttstädning i Stockholm

Flexibilitet

Du behöver en inhemsk städfirma som är flexibel. Ett företag som är i stånd att ta itu med dina omedelbara behov är perfekt. Du vill inte ett företag som kommer att generalisera sina inhemska städtjänster vilket innebär att eliminera tvättjänster när du behöver din tvätt rengöras. Flexibla städföretag brukar erbjuda flexibla rengöring som kommer att undersöka de städtjänster som du behöver och debitera dig bara av dig med uppgifter rengörings utförts.

rimlig kostnad

Du behöver ett företag som tar rimlig kostnad samtidigt som den levererar stora städtjänster. Detta innebär inte att gå för billiga företag som kan äventyra kvaliteten på deras rengöring. Det betyder helt enkelt att köra till ett företag som kommer att erbjuda kostnader beroende på städtjänster som behövs. Välj ett företag som tar betalt per timme i stället för en som erbjuder pool liknande rengöring avgifter allmänna för alla.

Säkra rengöringsmedel

Du behöver ett företag som använder säkra rengöringsmedel eller en som kommer att använda rengöringsmedel som du har att ge. Hårda rengöringsmedel “bär poster lätt vilket innebär att inom en kort tid, kommer dina ytor ser tråkig och dina tyger kan riva bort snabbt. Företag som använder organiska ämnen är det bästa. Eftersom dessa är produkter gjorda med naturliga komponenter, de har inga starka kemikalier som kan skada din hälsa och för dem som bor i ditt hem.

tjänster av hög kvalitet

Ett företag som erbjuder kvalitet städtjänster är det bästa. Ett flertal faktorer kan hjälpa dig att identifiera ett företag som kan erbjuda kvalitet städtjänster. Välj ett företag som har utbildad personal. Eftersom dessa har genomgått utbildning i hemstädning, kommer de hanterar din städning behov på lämpligt sätt lämnar ett rent hus. Du bör också välja ett företag som har varit i verksamhet för år vilket innebär att den har fått tillräcklig erfarenhet av att hantera behoven hos olika kunder. Ett sådant företag skulle ha positiva recensioner från kunder som har kunnat få sina tjänster. Företaget bör också vara en som sänder samma rengöringsmedel för dina inhemska städning behov. Detta kommer att lära sig snabbt vilken typ av tjänster du behöver och hur du vill ha dem genomförs. Eftersom företaget är också kunna behålla en renare för lång, betyder det att det körs väl.